DERMA- THERAPY

Dermatovenerologická ambulancia pre dospelých a deti

MUDr. Michaela Dubčeková

misa.jpg

Vzdelanie

1986-1990   Gymnázium, maturitná skúška

1990-1996   Univerzita P.J. Šafárika, Lekárska fakulta, odbor: všeobecné lekárstvo      

                     SNP 1, 04001 Košice, Slovenská republika

apríl 2000     atestačná skúška I. stupňa, odbor dermatovenerológia, Slovenská

                     postgraduálna akadémia medicíny, katedra dermatovenerológie, 83303 Bratislava

 jún   2004     kvalifikačná atestácia vyššieho stupňa vo zvlášť úzkom odbore korektívna  

                     dermatológia, Institut postgraduálního vzdělávaní ve zdravotníctví, Subkatedra              

                      korektivní dermatologie Kožní klinika   FNKV , Šrobárová 50 , 100 34 Praha 10

Odborná prax:

sept.  1996 - okt. 2004    sekundárny lekár, Kožná klinika, LF UPJŠ a FNsP, Košice

dec.   1997 - febr. 1998 I. chirurgická klinika FNsP, LF UPJŠ ,Košice, predatestačná stáž

marec1998 - máj  1998 I. interná klinika FNsP, LF UPJŠ, Košice, predatestačná stáž

apríl   1999 - máj 1998   školiace miesto pred KA I. st. z dermatovenerologie,

                                        Slovenská postgraduálna akadémia medicíny, Bratislava

jan     2000- marec 2006   odborný garant súkromnej klinike estetickej chirurgie  Košice

 dec.    2000                       IPVZ, Subkatedra korektivní dermatologie, Kožní klinika VFN,

                                         Praha, Česká republika, odborná stáž

január 2001- dec. 2001    Klinika plastickej, rekonštrukčnej a estetickej chirurgie LF UPJŠ

                                          a FNLP, Košice, predatestačná stáž

 máj     2003 - jún   2003    Service de Dermatologie, Hospital Saint Louis, 1, Av. Claude

                                          Vellefaux, Paris Cedex 10, France, odborná stáž

 nov.    2003                     IPVZ, Subkatedra korektivní dermatologie, Kožní klinika FNKV,

                                        Praha Česká republika, predatestačná stáž

marec 2004 - apríl 2004 Klinika plastickej, rekonštrukčnej a estetickej chirurgie LF UPJŠ

                                        a FNLP, Košice, predatestačná stáž

júl    2004 -   2009        ordinár pre Korektívnu dermatológiu, Dermatovenerologická klinika,

                                          FNLP, Košice

marec 2006- apríl 2010   odborný garant súkromného centra korektívnej dermatológie Bratislava

január 2009 .sept 2010   dermatologická ambulancia UNBA nem.sv Cyrila a Metoda, Bratislava

april 2009 doteraz             dermatologická ambulancia NsP Medissimo Bratislava

september 2009 doteraz   odborný garant dermatovenerologická ambulancia, konatel Derma therapy

                                          spol.s.r.o

september 2014 doteraz garant študijného predmetu „Liečebná kozmetika“ pre ŠP Farmácia Univerzita veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach.

 

Jazyk:

anglický jazyk,

ruský jazyk